SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

napisz biuro@romafashion.pl 

lub  zadzwoń +48 537 955 661

Język
Regulamin konkursu Facebook

REGULAMIN KONKURSU „Najaktywniejszy Fan”

§ 1

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu „Najaktywniejszy Fan”. 

2. Konkurs rozpoczyna się 05.04.2021r. i kończy się 12.04.2021 r. do godziny 23:59 (dalej: Czas Trwania Konkursu)

3. Organizatorem konkursu jest PPHU Romatex Mirosława Romanowska, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traktorowej 148/158, 91-204 Łódź (dalej: "Organizator"). 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

5. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

1) „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę https://www.facebook.com/romafashion w Serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony, 

2) „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora, 

3) „Strona” – profil (podstrona) https://www.facebook.com/romafashion w Serwisie Facebook, 

4) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook, 

5) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu.

§ 2

1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 

2. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria: 

a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich; 

b) jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu; profil powinien być publiczny w celu weryfikacji danych przez Organizatora Konkursu.

d) jest Fanem; 

e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania; 

f) wykona zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem. 

4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien: 

a. zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie 

Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

7. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

§ 3

1. W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie: 

1. Podejmować aktywności na Stronie (polubienia wpisów, komentarzy, dodawanie wpisów) w Czasie Trwania Konkursu; komentowanie treści w sposób jakościowy (spam rozumiany jako kopiowanie treści z innych profilów oraz stron będzie dyskwalifikowany w trybie natychmiastowym).

2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z dwóch pracowników. 

3. Zgłoszenia konkursowe, które zostaną zamieszczone po upływie Czasu Trwania Konkursu, nie biorą udziału w Konkursie.

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (dwóch) najbardziej aktywnych osób oraz 1 (jednej) najbardziej kreatywnej zdaniem Komisji.

4. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z dwóch pracowników Organizatora. 

5. Zadaniem Komisji będzie w szczególności: 

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu, 

c. stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem, 

6. Informacje o osobach Laureatów tj. imię, nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich wyłonienia. 

7. Laureaci Konkursu zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie maila na adres biuro@romafashion.pl w przeciągu trzech dni od daty ich wyłonienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie w Serwisie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Zgłoszeń oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. 

10. Laureatem Konkursu można zostać raz na 3 miesiące.

§ 4

Nagrodą Główną w Konkursie są 2 bony na zakupy w sklepie online www.romafashion.pl o wartości 200 zł, oraz bon na 100zł  przekazywany Zwycięzcy w formie kodu rabatowego. Bon zakupowy możliwy jest do wykorzystania tylko jednokrotnie. Bon nie musi zostać wykorzystany w całości. Koszty przekroczenia kwoty na jaką został wydany dany kod ponosi Zwycięzca.

2. Bon zakupowy do wykorzystania jest wyłącznie na zakupy w sklepie https://romafashion.pl. Koszty wysyłki Nagrody, wszelkich wymian oraz zwrotów ponosi Zwycięzca.

3. Komisja Konkursowa przyzna 3 Nagrody Główne w Czasie Trwania Konkursu, których zgłoszenie zostanie uznane za najlepsze biorąc pod uwagę kryterium jakości oraz poprawności względem Regulaminu. Nagrodę otrzymują tylko aktywne osoby na profilach marki Roma Fashion w serwisie Facebook.

4. Organizator wysyła Nagrody do Zwycięzców do 14 dni roboczych od otrzymania od niego danych korespondencyjnych.

5. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody. 

6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

7. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

8. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody. 

§ 5

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatora. 

2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. 

7. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: 

a. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że autorem i posiada prawa autorskie do pracy konkursowej. 

b. Uczestnik, którego praca została nagrodzona przenosi na Organizatora wszystkie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania ze wszelkich zgłoszonych treści w dowolny sposób z wszystkimi jego elementami, w całości lub części.

c. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów czy komentarzy bez podania przyczyny. 

d. W przypadku podejrzenia uzasadnionego oszustwa, działania niezgodnie z Regulaminem Konkursu lub Facebooka, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskfalifikowania Uczestnika konkursu.

e. Niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych 

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9. Przystąpienie do konkursu wiąże się z automatyczną akceptacją Regulaminu. 

10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl